บุคลากร

นายชนินทร์ พบลาภ
วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างาน
สื่อการเรียนการสอน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สุรพงศ์-กันตบุตร.jpg

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
และโทรคมนาคม

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรพงศ์ กันตบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศุภโชค  ทองศรีแก้ว