บุคลากร

นายชนินทร์ พบลาภ

วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สุรพงศ์-กันตบุตร.jpg

นางสาวคุณากร ปั้นปรีชา

ค.อ.บ. คอมพิวเตอร์

นายอิทธิพล นราชัย

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

นางสาวภัทราภรณ์ เผือกนอก

ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

และโทรคมนาคม

นางสาวเสาวภา ยุติ

ค.อ.ม. คอมพิวเตอร์

และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายสุรพงศ์ กันตบุตร

วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายศุภโชค  ทองศรีแก้ว